VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

ze dne 1.9.2023

Výuka jazyků - kurzy angličtiny, jazykový koučink, jazyková konzultace 

Jazykovým studiem Lenky Málkové CESTA K JAZYKŮM se pro účely těchto obchodních podmínek a pro účely zajištění jazykových kurzů rozumí společnost:

Ing. Lenka Málková
IČ: 02520095
se sídlem: Chlupice 366, 671 71 Hostěradice,
zapsaná v živnostenském rejstříku vydaném MÚ Znojmo,
(dále jen „dodavatel“ nebo "lektor")

 

Čl. I Úvodní ustanovení

1.      Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též „VOP“) tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi objednavatelem a dodavatelem.

2.      Pod pojmem výuka nebo kurz se rozumí: lekce angličtiny (individuální, skupinové, firemní, konverzace), jazykový koučink nebo jazyková konzultace.    

3.       Objednatel objednává výuku přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém na webových stránkách www.cestkjazykum.cz, vyplněním tam umístěného objednávkového formuláře nebo formuláře zaslaného emailem.

4.    O přijetí objednávky učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře na webovém rozhraní dodavatel informuje e-mailem zaslaným na elektronickou adresu objednatele. 

5.    Smlouva uzavřena až v okamžiku, kdy je jak potvrzena objednávka, tak i zaplaceno kurzovné ve výši uvedené v popisu dané výuky na webovém rozhraní, není-li výslovně uvedeno jinak.

6.     Ujednané podmínky smluvního vztahu lze měnit nebo zrušit pouze výslovným ujednáním obou smluvních stran a na základě podmínek uvedených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách.

 

Čl. II Všeobecná ujednání a podmínky poskytování služeb

1.      Dodavatel se zavazuje ke splnění objednaných podmínek výuky především co do termínu a rozsahu výuky, ceny, kvality plnění a lektorského zajištění. Další povinnosti dodavatele a objednavatele jsou specifikovány v dalších bodech těchto podmínek.

2.      Objednavatel je povinen převzít objednanou výuku a řádně a včas za ni zaplatit.

 

Čl. III Termín realizace výuky (lekce, sezení, konzultace)       

1.      Výuka probíhá ve dnech a časech dohodnutých mezi dodavatelem a objednatelem písemně nebo ústně. Délka výukového bloku je 30, 60 nebo 90 minut.

2.      Termín zahájení výukového kurzu je dohodnut a písemně potvrzen e-mailem po vzájemné dohodě obou stran. 

3.      Pro případ, že výuku nebude možno ze závažných důvodů zajistit, je dodavatel oprávněn po předchozí domluvě s objednatelem zvolit náhradní způsob zajištění výuky nebo se výuka posouvá na další plánovaný termín.

4.      Platnost každého balíčku kurzů angličtiny a jazykového koučinku je 18 týdnů od data konání první lekce (pokud není domluveno jinak). Lekce, které nebudou klientem vyčerpány v této lhůtě, propadají a klient nemá nárok na výuku těchto lekcí ani na žádnou finanční kompenzaci ze strany dodavatele. Pokud se lekce nekoná z důvodu zrušení lektorem, posouvá se délka trvání kurzu o další týden. U konzultace je nutno ji uskutečnit nejpozději do 30 dní od připsání platby na účet dodavatele a každou další opět do 30 dní od konání konzultace předchozí. 

5.      Termín a hodina konkrétní lekce závisí na předchozí vzájemné dohodě mezi lektorem a objednatelem, a to vždy nejméně 24 hodin před konáním lekce. Termín a hodina lekce jsou stanoveny buď e-mailem, telefonicky, nebo prostřednictví online programu, popř. na závěr každé poskytované lekce mezi objednatelem a lektorem.

6.      Lekce začínají v předem dohodnutém čase mezi lektorem a objednatelem. Pokud nebude klient v dohodnutém čase na místě (nebo připojen v případě online výuky), vyčká lektor ještě dalších 15 minut. Objednavatel si však musí být vědom toho, že mu hodina nebude prodloužena a bude uhrazena v plné výši. Totéž platí i v situaci, kdy objednavatel nepřijde nebo se nepřihlásí online v době do již zmíněných 15-ti minut po domluveném začátku lekce.

7.      U kurzů individuálních (offline i online) ,firemní výuky, jazykového koučinku a jazykové konzultace v případě, že objednatel zruší již objednanou lekci více jak 24 hodin před jejím začátkem, může si objednatel sjednat náhradní termín lekce. Takto zrušená lekce objednateli nepropadne a nebude se objednateli účtovat. Během jednoho balíčku (12 nebo 10 lekcí) je možné zrušit lekci bez náhrady pouze 3x, v opačném případě se platí za každou takto zrušenou lekci 100% ceny. 

8.      U kurzů individuálních (offline i online), firemní výuky, jazykového koučinku a jazykové konzultace pokud objednavatel zruší lekci v době kratší než 24 hodin před konáním lekce, bude lekce naúčtována ve výši 100%. Alternativou pro pozdě zrušenou offline lekci může být přímá online výuka ve stejném čase nebo nepřímá online výuka formou zaslání lekce a možností vypracovat ji písemně během týdne – tato možnost platí i pro pozdě zrušenou přímou online lekci. Pro jazykový koučink a jazykovou konzultaci není možná žádná alternativa. 

9.      U kurzů v počtu osob 2 se objednatelé domluví předem, jestli v případě neúčasti jednoho z nich lekce bude nebo nebude. Během jednoho balíčku (12 lekcí) je možné zrušit lekci bez náhrady pouze 3x, v opačném případě se platí za každou takto zrušenou lekci 100% ceny.  Pokud bude, v případě neúčasti objednatele na lekci a současné omluvě více jak 24 hod před jejím začátkem naúčtována cena lekce ve výši 50%. V opačném případě (bez omluvy nebo omluva méně jak 24 hodin před začátkem konání lekce) cena lekce propadá a není možná její náhrada. Klient dostane veškeré materiály z lekce na e-mail nebo do sdílené Google složky.

10.  U kurzů v počtu 3 a 4 osob v případě neúčasti na lekci cena lekce propadá a není možná její náhrada. Klient dostane veškeré materiály z lekce na e-mail nebo do sdílené Google složky.

 

Čl. IV Kurzovné

1.      Cena za příslušný jazykový kurz (dále jen kurzovné) je uvedena na webovém rozhraní. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena.

2.      Kurzovné zahrnuje příslušný počet výukových bloků, výukové materiály, technické zajištění průběhu výuky.

 

Čl. V Platební podmínky, způsob a forma platby

1.      Objednatel je povinen nejpozději den před konáním 2. výukového bloku zaplatit cenu objednaného jazykového kurzu. Pro Jazykový koučink a konzultace je objednatel povinen zaplatit objednávku nejpozději den před termínem konání 1. společné konzultace.  

2.      Způsoby platby: Bezhotovostně bankovním převodem na účet (platba trvá většinou 1 – 2 pracovní dny): pokyny k platbě, v podobě zálohové faktury, obdržíte v mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Bezhotovostně platebními kartami VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro (platba se provede ihned). Online bankovním převodem (platba se provede ihned).

3.       Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY
s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online
bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému
bankovnictví se zadávají pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti
 GOPAY s.r.o.

4.         Kupní cena se hradí v korunách českých. V případě objednávek ze zahraničí se kupní cena hradí v Eurech.

5.      V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě, v zálohové faktuře. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na bankovní účet dodavatele.

6.       První lekce je nezávazná a objednatel se po jejím skončení rozhodne, zda chce pokračovat. Pokud ne, lekce se neplatí. Pokud ano, lekce se počítá do balíčku jako první lekce. Platí pouze pro kurzy angličtiny (neplatí pro jazykový koučink a konzultace). 

7.      Na kurzovné v příslušné výši dodavatel vystaví fakturu-daňový doklad - neprodleně po potvrzení objednání kurzu, a zašle ji objednateli na emailovou adresu uvedenou v objednávce.

8.      Neuhradí-li kterákoliv smluvní strana druhé smluvní straně jakoukoliv platbu řádně a včas, je povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý, byť započatý, den prodlení. Při opožděné platbě je úhrada nejdříve započítána na úroky z prodlení a zbývající část na dluh samotný (jistinu)

9.      Platba je jednorázová, platba na splátky není možná.

10.      Objednatel je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak dodavatel nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.

11.      U firemní výuky je faktura vystavená na začátku následujícího měsíce po měsíci, ve kterém probíhala výuka, dle počtu konaných výukových bloků. Splatnost je do konce tohoto následujícího měsíce.

 

Čl. VI Slevy z kurzovného

1.      Dodavatel poskytuje slevy dle aktuální nabídky uvedené na internetových stránkách dodavatele. Na objednaný kurz bude uplatněna sleva dle aktuální nabídky dodavatele platná v době učinění objednávky.

 

Čl. VII Kvalita výuky a lektorské zajištění výuky

1.      Dodavatel se zavazuje, že výuka bude probíhat v určených dnech a časech.

2.      Dodavatel se zavazuje obstarat pro výuku takové lektory, které považuje za kvalitní a kteří jsou dle jeho uvážení schopni výuku kvalitně vést.

 

Čl. VIII Reklamace

1.      Pokud je objednavatel nespokojen s kvalitou výuky, je povinen dodavatele o této skutečnosti informovat písemně, přičemž objednatel dostatečně určitě specifikuje, v čem shledává nedostatky poskytovaných služeb ze strany dodavatele (lze zaslat e-mailem či předat na osobní schůzce).

2.      Dodavatel si vyhrazuje právo přezkoumat důvody reklamace a navrhnout objednateli náhradní řešení, nejčastěji v podobě výměny lektora.

3.      Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do dvou týdnů ode dne uplatnění reklamace. Ledaže se objednatel s dodavatelem dohodli na delší lhůtě.

 

Čl. IX Uznání reklamace

1.      Jako relevantní důvod reklamace nebudou uznány překážky vzniklé na straně objednavatele. Jedná se tak především o změnu časových možností, ztrátu důvodu k navštěvování kurzu s ohledem na změnu okolností, za nichž se objednavatel přihlásil.

2.      V případě náhlých zdravotních komplikací trvajících déle jak 3 týdny vzniká objednavateli nárok na přerušení výuky a převedení adekvátní části kurzovného do dalších období. Tuto skutečnost je objednatel povinen doložit relevantním dokladem od lékaře (pracovní neschopenka apod.) v co nejkratším termínu, tj. nejpozději do dvou týdnů od poslední poskytnuté lekce. Pro případ, že se objednavatel dostane do prodlení s doložením skutečností podle předchozí věty, nebude na tyto brán zřetel, čehož si je objednavatel vědom a s tímto souhlasí.

3.      Dodavatel není zodpovědný za nesplnění povinností vyplývajících z objednávky, k nimž došlo následkem vyšší moci.

4.      Jako relevantní důvod reklamace nebude rovněž uznáno zrušení hodiny ze strany dodavatele. Dodavatel má právo zrušit výuku v neočekávaných a závažných důvodech, ze kterých nemá povinnost se zpovídat objednateli. Výuka se v takových případech posouvá na další plánovaný termín.

 

Čl. X Lhůta k uplatnění reklamace

1.      Reklamaci lze vznést nejpozději do začátku čtvrtého vyučovacího bloku (lekce) po zahájení kurzu, čehož si je objednatel vědom a s tímto souhlasí. V odůvodněných případech lze vznést reklamaci i po tomto termínu.

2.      Nároky plynoucí z odpovědnosti za vady zanikají, jestliže nebyly uplatněny řádně a včas.

 

Čl. XI Porušení smlouvy, odstoupení od smlouvy

1.      V případě odstoupení objednatele z kurzu před jeho zahájením, tj. po učinění závazné přihlášky, potvrzení ze strany dodavatele a uhrazení kurzovného, avšak před faktickým zahájením kurzu (výuky), je část kurzovného ve výši 1.000,- Kč nevratná.

2.      Odstoupením objednatele z kurzu po jeho zahájení, tj po konání prvního vyučovacího bloku (lekce) a po uhrazení kurzovného, vzniká dodavateli nárok na storno poplatek ve výši 50% ze zbývající částky kurzovného.

3.      Žádost o změnu objednávky jakož i odstoupení od smlouvy musí objednavatel odeslat dodavateli vždy písemně, nebo e- mailem. Žádost o změnu objednávky je považována za přijatou, pokud dodavatel písemně potvrdil její obdržení. Dodavatel se zavazuje přijetí potvrdit nejpozději do 3 pracovních dní od obdržení.

 

Čl. XII Ochrana osobních údajů objednatele a svolení k zasílání obchodních sdělení

1.      Objednatel dává odesláním nebo podpisem objednávky dodavateli k dispozici své osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, a adresu. Dojde-li následně ke změně těchto kontaktních údajů objednavatele, je objednavatel povinen o této změně dodavatele vyrozumět, a to nejpozději do 7 dní.

2.      Objednavatel podpisem nebo odesláním objednávky stvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé a souhlasí s předáním svého jména, telefonního čísla a emailové adresy lektorovi, který povede jeho výuku.

3.      Vyplněním webového formuláře souhlasí objednavatel se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů do databáze dodavatele, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.

4.      Dodavatel se zavazuje nakládat s osobními údaji s ohledem na požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.dubna 2016. Podrobné informace jsou uvedeny v dokumentu „Ochrana osobních údajů“, který je zveřejněn na webových stránkách dodavatele.

5.      Dodavatel plně respektuje důvěrný charakter dat objednatele, která vyplňujete do objednávky a poskytujete společnosti Ing. Lenka Málková. Data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití. Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s objednateli, tedy veškeré zákaznické administrativy a rovněž k marketingovým účelům. Tato data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití.

6.      Možnost odhlášení. Chceme vaše údaje použít k tomu, abychom vás mohli informovat o našich produktech a službách, případně zjistit váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje podle toho zablokovat. V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.

 

Čl. XIII VYJÍMEČNÉ SITUACE ZNEMOŽŇUJÍCÍ VÝUKU OFFLINE

V případě vyhlášeného nouzového stavu v zemi nebo jiné závažné situace neumožňující offline výuku se lekce přesouvají do online prostředí. Může jít o přímou výuku pomocí videohovorů (Skype, Zoom, Google Meet apod.) nebo o nepřímou výuku využívající digitálních nástrojů (Google Classroom). Online výuka je adekvátní náhradou offline výuky. Termín stanovený na objednávce pro vyčerpání předplacených lekcí tedy zůstává v platnosti i v této situaci a klient si může vybrat, jakou formu online výuky zvolí jako náhradu.

 

Čl. XIV VZÁJEMNÁ ROLE A ZODPOVĚDNOST

1. Spolupráce probíhá na partnerské úrovni. Ani jedna ze zúčastněných stran není výše či níže v této vzájemné spolupráci. To obnáší oboustrannou zodpovědnost.

2. Lektorova role (pro kurzy angličtiny a jazykový koučink): poskytnout podnětné prostředí k růstu a učení, mlčenlivost, sdílení odborné expertízy související s angličtinou z jazykového pohledu, tipy na vhodné zdroje k učení, tvorba náplně lekcí, zpětná vazba, pomoc s nastavením vlastního systému učení, nastavení jazykových cílů a akčního plánu, naslouchat klientovým potřebám a reflektovat je v průběhu spolupráce

3. Role objednatele (pro kurzy angličtiny a jazykový koučink): spolupodílení se na obsahu lekcí, aktivní přistup k vlastnímu učení mimo lekce, ochota učit se novým věcem a zkoumat různé možnosti, jak se co nejlépe učit, spolupodílení se na nastavení jazykových cílů a akčním plánu, dodržení navzájem dohodnutých úkolů.

4. Na pokroku objednatele pracuje objednatel s lektorem společně. Aby bylo možné pokroku dosáhnout, je potřeba vzájemná důvěra, spolupráce a plnění rolí obou zúčastněných stran. Lektor není zodpovědný za výsledky objednatele, protože nemůže ovlivnit to, zda a do jaké míry bude objednatel dohodnuté akční kroky plnit.

 

Čl. XV Závěrečná ustanovení

1.      Pokud tyto obchodní podmínky ani ujednání smluvních stran nestanoví jinak, řídí se právními vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2.      Znění těchto obchodních podmínek je pro smluvní strany závazné.

3.      Tyto obchodní podmínky jsou vydané podle občanského zákoníku a jsou platné a účinné ode dne 1.9.2023.