ALAN LEATH 

Učitel angličtiny jako cizího jazyka pro dospělé a mladé lidi

Dobrý den, jmenuji se Alan a bydlím v České republice (Znojmo a Praha) už 25 let a působím jako učitel a překladatel. Mluvím česky dobře, ale moje gramatika nebude nikdy dokonalá. Začátkem tohoto roku jsem však složil zkoušku B1 z českého jazyka pro cizince a zkoušky z českých reálií.

Po studiu historie, geografie a ekonomie na střední škole v Anglii a Business Administration na univerzitě v Cardiffu ve Walesu, jsem žil rok v USA. Po návratu domů jsem v následujících 4 letech pracoval na několika pozicích v oblasti stravování a kontroly kvality a absolvoval kurz výuky anglického jazyka, abych získal certifikát TEFL. Do České republiky jsem přišel na rok nebo dva, abych si vyzkoušel učit.

Postupně jsem si našel smysl života a učil jsem na pomaturitním studiu ve Znojmě a později v Praze 14 let, připravoval jsem studenty na české státní zkoušky, Cambridge zkoušky a přijímací zkoušky na vysoké školy, taky veřejné kurzy a soukromé hodiny.

V průběhu let jsem také vyučoval anglickou konverzaci, britská a americká studia, ale také dějepis
a zeměpis na řadě středních a základních škol v Znojmě a okolí. Gymnázium Dr. Karla Polesného, Zemědělská škola, Hotelová škola a Technická škola ve Znojmě a na základních školách v Miroslavi, Moravském Krumlově a Lubnici.

Mám také bohaté zkušenosti s výukou obecné a obchodní angličtiny ve firmách a státních institucích ve Znojmě a v Praze, jako jsou Laufen, Colas, Obalex a Národní park Podyjí ve Znojmě, Sladovna
a Vertex v Hodonicích, Agrall v Banticích, Navos v Miroslavi, T Mobile, Česká národní banka a Ministerstvo školství v Praze.

Jsem také překladatelem z češtiny do angličtiny, převážně pracuji pro národní parky a další orgány ochrany přírody, jako jsou AOPK a MŽP.

Ať už potřebujete angličtinu pro práci, studium nebo potěšení, doufám, že mohu využít své zkušenosti a porozumění problémům, které mají Češi a jiní Evropané s obecným nebo specializovaným anglickým jazykem, abych vám pomohl dosáhnout skutečného pokroku na cestě
ke kompetencím a plynulosti v následujících měsících nebo letech.

ANGLIČTINA MŮŽE BÝT PRO NĚKOHO ZÁBAVNÁ A SNADNÁ, ALE PRO VĚTŠINU STUDENTŮ NEJSOU ŽÁDNÉ KOLÁČE BEZ TVRDÉ PRÁCE!

 

Teacher of English as a Foreign Language for Adults and Young People

Hello, my name is Alan and I have been living in the Czech Republic (Znojmo and Prague) and working as a teacher and translator for 25 years. I speak Czech well but my grammar will never be anywhere near perfect. However, I did pass the B1 exam in Czech Language for Foreigners and the Czech Reality exams earlier this year.

After studying History, Geography and Economics at secondary school in England and Business Administration at University in Cardiff, Wales, I lived in the USA for a year. After returning home I worked in several jobs in catering and quality control over the next 4 years and took an English language teaching course to gain my TEFL certificate. I came to the Czech Republic for a year or two to try teaching.

I gradually found my calling in life and taught pomaturitní studium in Znojmo and later in Prague for 14 years, preparing students for Czech state exams, Cambridge exams and university entrance exams, as well as public courses and private lessons.

Over the years I have also taught English conversation, British and American studies, but also History and Geography at a number of secondary and primary schools in the Znojmo region. Gymnázium Dr. Karla Polesného, Agricultural School, Hotel School and Technical School in Znojmo, and at primary schools in Miroslav, Moravský Krumlov and Lubnice.

I also have extensive experience of teaching general and business English in companies and state institutions in the Znojmo region and in Prague, such as Laufen, Colas, Obalex and Podyjí National Park in Znojmo, Sladovna and Vertex in Hodonice, Agrall in Bantice, Navos in Miroslav, T Mobile, Czech National Bank and Ministry of Education in Prague.

I am also a translator from Czech into English, mostly working for national parks and other nature protection bodies such as AOPK and MŽP.

Whether you need English for work, study or pleasure, I hope that I can use my experience and understanding of the problems Czechs and other Europeans have with general or specialised English language to help you make real progress on the road to competence and fluency in the next months or years.

ENGLISH CAN BE FUN AND EASY FOR SOME PEOPLE, BUT FOR MOST STUDENTS THERE ARE NO CAKES WITHOUT HARD WORK!